In English Suomeksi

Children of Wartime


Kokemuksellista oppimista nuorille

Experiential Learning for Adolescents

Tältä sivustolta löydät kokemuksellisen oppimisen työvälineitä, jotka on suunnattu lapsille ja nuorille. Työvälineet ovat sarjakuva, liveroolipeli (larp) ja draamakierros Rautjärvellä (Suomessa). Niissä käsitellään toisen maailmansodan historiaa lasten ja nuorten näkökulmasta. Sarjakuva ja liveroolipeli ovat ilmaisia käyttää sekä levittää eteenpäin.

From this site, you will find tools for experiential learning which are directed to children and adolescents. The tools are the comic, the live action role-playing game (LARP) and the drama tour in Rautjärvi (Finland). They all deal with the Second World War from the viewpoint of children and adolescents. The comic and the live action role-playing game are free to be used and distributed.

LISÄTIETOA ADDITIONAL INFORMATION

Ohjeet

Instructions

Children Of Wartime työvälineet soveltuvat toiseen maailmansotaan liittyvään historian opetukseen niin kouluympäristössä kuin sen ulkopuolella. Oppimateriaali käsittelee sotaa Suomen ja Viron alueella, mutta ei ota kantaa sodan lopputulokseen tai sen osapuolien välisiin suhteisiin. Aihetta pyritään käsittelemään mahdollisimman neutraalisti.

The Children of Wartime tools are suited to teaching history related to the Second World War in and outside of schools. The educational material deals with the war in the region of Finland and Estonia but it does not take sides and comment on the end result of the war or the relations of the parties. The purpose is to deal with the issue in a neutral way as well as is possible.


Sarjakuva
Children Of Wartime

Comic
Children Of Wartime


Sarjakuva kertoo Toisen maailmansodan tapahtumista, joiden keskiössä ovat lapset ja nuoret. Sitä voi käyttää opetuksessa tai itseopiskelussa sellaisenaan tai sen oheen voidaan liittää erilaisia tehtäviä. Tehtäviä ei ole listattu erikseen, vaan jokainen opettaja voi pohtia mitkä asiat tukevat parhaiten heidän opetustaan/opetussuunnitelmaansa. Sarjakuva toimii johdantona Kotirintama – liveroolipeliin.

The comic is about the events of the Second World War with the focus on children and adolescents. It can be used in teaching or self-study as it is or with different type of assignments. The assignments have not been listed separately, but teachers can think for themselves what best supports their teaching/curriculum. The comic works as an introduction to the Homefront live action role-playing game.


Liveroolipeli
Kotirintama

Live Action Role-Playing Game
Homefront


Liveroolipeliä voi käyttää sellaisenaan, mutta on suositeltavaa lukea sarjakuva ensin. Se on kokemuksellisen oppimisen työväline, joka soveltuu käytettäväksi kouluympäristössä sekä sen ulkopuolella esimerkiksi harrastus- tai järjestötoiminnassa. Sen käyttöohjeet ovat kirjotettu ”opettajan ohjeet” oppaaseen.

The live action role-playing game can be used as it is, but it is recommended to read the comic first. It is a tool for experiential learning which is suited to be used in both the school environment and outside of it, for example, in hobby and non-profit organisation activities. The instructions for use are written into the “Instructions for the Gamemaster”.


Draama-
kierros

Drama tour


Draamakierros on sotahistoriallinen elämys/kokemus, jossa nuoret pääsevät käsikirjoitetulle ja näytellylle kierrokselle kokemaan ja oppimaan. Draamakierros tapahtuu Rautjärvellä (Suomessa) ja aidoilla sota-ajan tapahtumapaikoilla. Teemana on toinen maailmansota, jota tarkastellaan lasten ja nuorten näkökulmasta. Toisen maailmansodan merkittävimmät tapahtumat on liitetty draamakierroksen tarinaan, jolloin kokemuksellisuus ja eläytyminen tukevat oppimista.

The drama tour is an exciting experience related to war history in which adolescents go on a scripted and acted tour to have experiences and learn. The drama tour is in Rautjärvi (in Finland) and is located on the authentic wartime locations. The theme is the Second World War from the viewpoint of children and adolescents. The most significant events of the Second World War are connected to the story of the drama tour in order for the experiences and the empathising to support learning.


Palautteesi on meille tärkeää!

We appreciate your feedback!

Children of Wartime

Oppimateriaali on tarkoitettu tukemaan 12–18 -vuotiaiden historianoppimista. Materiaaleja voidaan käyttää kouluissa opettajan ohjauksella tai koulun ulkopuolella nuorten omasta toimesta. Oppimateriaali on suunniteltu käytettäväksi Euroopan alueella.

Oppimateriaalin arvot ja tavoitteet ovat seuraavat:

Oppimateriaalit on tehty osana From War History To Modern Education -hanketta, jonka toteuttajina olivat Rautjärven kunta, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Tarton yliopisto. Hankkeen tavoitteena oli tutkia miten lapsille ja nuorille puhuttiin toisesta maailmansodasta ja miten lapset ja nuoret olisivat halunneet heille puhuttavan siitä. Tätä varten haastateltiin 41 henkilöä, jotka olivat toisen maailmansodan alkaessa 6-18 -vuotiaita. Tutkimuksen pohjalta laadittiin kokemuksellista oppimateriaalia, kuten aiheeseen liittyvä sarjakuva, roolipeli ja opetuksellinen draamakierros Rautjärvelle. Materiaali jaetaan ilmaiseksi vähintään neljääntoista EU maahan.

Hankkeelle on myönnetty 99 750 euron rahoitus EU:n kansalaisten Eurooppa ohjelmasta.

The tools for experiential learning are designed to support the history education of 12- to 18-year-olds. The materials can be used in schools with the supervision of the teacher or outside of school by adolescents themselves. The educational material is designed to be used in Europe.

The values and goals of the educational material are the following:

The educational material is a part of the project “From War History to Modern Education” which has been carried out by the municipality of Rautjärvi, Lappeenranta University of Technology and the University of Tartu. The purpose of the project was to study how children and adolescents were talked to about the Second World War and how they would have liked the war to be explained. For this purpose, 41 people who were 6 to 18 years old when the Second World War started were interviewed. Based on the research, the experiential educational material, such as the comic, the role play and the educational drama tour in Rautjärvi, was created. The material is distributed at least to fourteen EU countries for free.

The project has been granted 99,750 euros from the EU’s Europe for Citizens Programme.

Yhteystiedot

Contact information

Juha-Pekka Natunen
Projektijohtaja
Rautjärven kunta
+35840 581 8040
[email protected]

Juha-Pekka Natunen
Project Manager
Municipality of Rautjärvi
+35840 581 8040
[email protected]